آرم کوچک نما سنت

سوابق اجرایی

بازسازی ابنیه تاریخی :

از آجرهای سنتی تولیدی کارخانه ما در بازسازی مساجد و مدارس و تیمچه بازارهای مختلف استفاده شده است.

طراحی و اجرای نمای ساختمانهای اداری :

با بهره گیری از تنوع و کیفیت آجرهای سنتی کارخانه ما چندین اداره میراث فرهنگی در شهرستانهای مختلف نما شده اند.